چند راهی

  • تفاوت های pdu و چند راهی برق

    تفاوت های PDU و چند راهی برقدوشنبه ۳۰, اردیبهشت ۱۳۹۸

    تفاوت های PDU و چند راهی برق مهم نیست که چه نوع تجهیزات کامپیوتری برای شبکه ی خود داشته باشید؛ در صورتی که نتوانید به طور مناسبی به آنها برق رسانی کنید، همه ی آنها غیر قابل استفاده خواهند بود در هنگام قرار دادن سرور ها، سوئیچ ها، روتر ها، کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات در داخل رک... بیشتر...